යළි නොහැරෙන්ට යා යුතු ගමනකි "නිවන"

 මේ ජීවිතය දැල්වෙන මැටි පහනක්                ය
තෙල් ඇති තුරා ඇවිලෙන එක තිරයක්           ය
පින් මදි වෙද්දි එන මරණය සුළඟක්              ය
පව් පළ දෙන්න යන්නේ එක ක්ෂණයක්           ය

සසරේ නවාතැන් නම් සිය දහක්                    ඇත
ටික කාලෙකට හමු වෙන සගයිනුත්              වෙත

එනමුත් ගමන යන්නේ තනිවමයි                    පුත
"මම" යැයි "මගේ" යැයි මට කිසි දෙයක්       නැත

නිවි නිවි යළිත් දැල්වෙන ජීවිත                    පහන
වැටි වැටි යන්ට දඟලන සසරේ                   ගමන
අර ගෙන යන්න ඇත්තේ කළ පින               පමණ
යළි නොහැරෙන්ට යා යුතු ගමනකි            "නිවන"

 

© Kalani Ruwanpathirana

 
-2019.10.14

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

About this blog

I am Kalani Ruwanpathirana, from Sri Lanka. This blog is reserved for Sinhala poems written by me

.....