නිදයි පොඩි පුතු මගේ

 සුමුදු යහනට සුසුදු සඳ දිය 
                                        ගලා එයි රැය දිගේ

සුනිල තරු කැට වසා නෙත් යට 
                                            නිදයි පොඩි පුතු මගේ

සිනිඳු කෙහෙරැලි ගැටී සුළඟට 
                                            කරයි මුව මත දඟේ

නිදන පුතු දෙස බලා හිඳුමද 
                                                භාවනාවක් වගේ


වලාකුලෙන් වැටෙන, සඳේ කිරණක් ගෙන අතේ         තබමි

ඒ එළියෙන් හිනා බිංදු උපදින හැටි බලා                 හිඳිමි

පැහැයක් නැති බිළිඳු සිතේ ඇඳි සිහිනය සිතින්         දකිමි

ඒ සිහිනේ කොනෙක මමත් නිවෙමි, නිවීලා          සැනසෙමි

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kalani Ruwanpathirana
 

-2021.09.17

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

About this blog

I am Kalani Ruwanpathirana, from Sri Lanka. This blog is reserved for Sinhala poems written by me

.....