ලොවක අරුම | World


නොතිර දියත පෙනෙන ඉමක
නොමැත සදා සුපිපි මලක්
නොනිම් ගගන කිනම් තැනක
වෙයිද සදා දිලෙන සඳක්

සදොස් මඩින් මිදී පිපෙන
නෙළුම දනී විලක තරම
මලින් මලට පියා සලන
බිඟු නොදනී මලක අරුම

වෙසෙස් විලෙන් මිදී සරන
සියොත් දනී ලොවක අරුම
විලෙහි ඉපිද විලෙහි මියෙන
තඹුරු දනිත් එලොව කොහොම


© Kalani Ruwanpathirana    
- 2006

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

About this blog

I am Kalani Ruwanpathirana, from Sri Lanka. This blog is reserved for Sinhala poems written by me