ගිනි ගත් නුවර | Burning City

ගිනි ගත් නුවර කොනේ
සිර වූ කිරිල්ලියේ
විදා පියාපත් - ඉතින් පියාඹන්
දළු ලන තුරු අතරේ

මියුරු සත්සර නගයි තුරුසිර
නොමැත පද වැල් කම් නැතී
නොයෙක ගහ කොළ සලයි සිහිලස
නැතිඳු චාමර කම් නැතී

ගිනි ගත්.....

පියුම් පිස ගෙන හමයි මද නල
නැතිඳු විලවුන් කම් නැතී
සුවඳ දී නිති පිපෙයි කඩුපුල්
මිලින වෙයි හෙට කම් නැතී


© Kalani Ruwanpathirana

P.S. This was written when I was in school. It was composed and sung by Ms. Ramya Lalani , a music teacher at Sujatha Vidyalaya, Matara. This song was broadcast on "Ruhunu Sevaya" (a regional service of SLBC).

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

About this blog

I am Kalani Ruwanpathirana, from Sri Lanka. This blog is reserved for Sinhala poems written by me