පහන නොසැලේ නම් | The Rigid Love

රුවන් තරුවක් යදින අහසකි
අහස ඔබ නම් තරුව මම වෙමි
අඳුරු අහසේ දිලෙමි තනි වී
අඳුර නොමියේ නම්

පහන් සිළුවක් පතන පහනකි
පහන ඔබ නම් පහන් සිල වෙමි
සදා ඔබ ලඟ හිඳිමි නොනිවී
පහන නොසැලේ නම්

නොනිමි සයුරක් සොයන ගඟුලකි
ගඟුල ඔබ නම් සයුර මම වෙමි
බලා හිඳිනෙමි සයුරු තෙර වී
ගඟුල නොසිඳේ නම්

© Kalani Ruwanpathirana

P.S. This was written for 2005 Freshers Nite souvenir(held by Batch 04, Faculty of Engineering, UOM)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

About this blog

I am Kalani Ruwanpathirana, from Sri Lanka. This blog is reserved for Sinhala poems written by me