සරා සඳ | Weak Moonසැඳෑ හිරු මියෙන සඳ

උදා වනු කිමද සඳ
උදා හිරු නැගෙන සඳ
පලා යනු කිමද සඳ


නිදන සඳ මහී ලඳ
උදා වන සරා සඳ
පොකුරු තරු පිපෙන සඳ
සිනාසෙයි රුසිරු විඳ


සැලෙන මල් කැකුළු කොඳ
රැහැයි නද වූ නො මද
නිවී දිදුලන තරු ද
දුබල යැයි කියයි සඳ


නමුදු ඝණඳුර නො මද
කැළුම් දී මදින් මද
නසන සඳ වී සු හද
නුඹම වේ මගේ සඳ

© Kalani Ruwanpathirana
--1998

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

About this blog

I am Kalani Ruwanpathirana, from Sri Lanka. This blog is reserved for Sinhala poems written by me