නොකියූ කව | The Unsaid

ඈත සිට ආ සුවඳ ඔබමය              
සීත අරණේ සුලඟ ඔබමය
නීල නිලුපුල් මල ද ඔබමය
මසිත දැල්වුන පහන ඔබමය

ඈත සිට විත් සුවඳ දී මට
මටත් රහසෙම දුර ගියා නුඹ
සිසිල පුදදී දැවුනු කතරට
මද සුලඟ වී නික්මුණා නුඹ

මදින් මද විකසිත ව මා සිත
කිසිත් නොකියා මිලින විය නුඹ
උදා ගිර ලා එලිය විහිදන
හිරු ට ඉඩ දී සැඟවුනා නුඹ

© Kalani Ruwanpathirana
-2004

Related Posts with Thumbnails

About this blog

I am Kalani Ruwanpathirana, from Sri Lanka. This blog is reserved for Sinhala poems written by me

.....